Google

Boston Marathon Google Map

Explore this map to see dozens of notable sights along the Boston Marathon route, from Hopkinton to Boylston Street.